2009 Keramiky, Galerie Art, Chrudim

01.01.2009 00:00

Video z výstavy: https://www.youtube.com/watch?v=-tALNRfV2tk