2018 14. mezinárodní hrnkové sympozium

10.04.2018 08:13
14. mezinárodní hrnkové sympozium
Uměleckoprůmyslové musuem v Praze

11. 4. – 27. 5. 2018


Sympozium se uskutečnilo ve dnech 12. až 22. června 2017
pod záštitou Heleny Koenigsmarkové, ředitelky UPM.
/ The symposium was realized from 12 June to 22 June 2017
under the auspices of Helena Koenigsmarková,
Director of the Museum of Decorative Arts in Prague.


Prezentace designérky porcelánu Markéty Novákové:
Jak vzniká hrnek? Lití porcelánu do sádrových forem,
28. 4. ve 14 hodin v ateliéru v přízemí UPM


Komentovaná prohlídka:
24. 5. v 17 hodin ve foyeru Uměleckoprůmyslového musea v Praze


Výstava se koná ve spolupráci s firmou Český porcelán, a. s.,
pod záštitou jejího generálního ředitele Vladimíra Feixe.
/ The exhibiton is held in collabration with Český porcelán, a.s.,
under the auspices of Vladimír Feix, the company´s Director Beneral.


Uměleckoprůmyslové museum v Praze
17. listopadu 2, Praha 1

www.upm.cz

https://www.symposium.porcelan.cz/cz/hrnkove-sympozium/clanky-a-novinky-1/14-mezinarodni-hrnkove-sympozium-2017/

 

Výstava představuje výsledky 14. mezinárodního hrnkového sympozia v Dubí u Teplic (12.–22. 6. 2017),

konkrétně ty, které získalo darem do svých sbírek Uměleckoprůmyslové museum v Praze. Sympozium pořádala v minulém roce již tradičně porcelánka Český porcelán. Historie této významné přehlídky designu porcelánu sahá až do roku 1989, kdy u jejího vzniku stál Vladimír Feix, generální ředitel Českého porcelánu, který ji dodnes podporuje. Od třetího setkání akce nese název Mezinárodní hrnkové sympozium a od pátého užívá vlastní logo. V rámci sympozia dochází k inovacím typologie tvarů hrnku jako užitkového předmětu nebo jako volného umění. Tvarů vznikly za léta stovky, dekorů tisíce. Umělce a designéry vždy lákala vysoká kvalita dubského porcelánu v kombinaci s podglazurním kobaltem i obtisky a zlacením. Nabídka materiálů i technologií se projevuje v postmoderní citaci tvarů, námětů a dekorací ústící v mezinárodní interkontextualitu vzniklých artefaktů. Často se uvádí, že se jedná o česko-japonsko-německé sympozium, protože umělci z těchto zemí mezi účastníky převažují. Někteří jsou sympoziu věrní dlouhodobě a rádi se do Dubí vracejí. V závěru každého ročníku jsou všechna díla prezentována v Regionálním muzeu v Teplicích nebo v posledních letech také v Domě porcelánu s modrou krví v Dubí. Záštitu nad touto akcí má po nějakém čase opět Uměleckoprůmyslové museum v Praze. Sympozium je od počátku do dnešních dnů pořádáno v duchu volné tvorby – autoři nejsou vázáni určitým formátem nebo pojetím hrnků, podmínkou je pouze odevzdání nejméně dvou nových tvarů s dekorem, rovněž provedeným libovolnou technikou; minimálně jeden tvar je ovšem určen k vytváření točením.

 

This exhibition presents the results of the 14th International Mugs Symposium held in Dubí near Teplice (June 12–22, 2017), namely those objects donated to the Museum of Decorative Arts in Prague. As has been the tradition over the years, the symposium in 2017 was organized by the Český porcelán porcelain manufacturer. The history of this important porcelain design venue harks back to 1989, when the company’s general director Vladimír Feix (who still continues to support the event) stood at its inception. From the third year onwards, the symposium is called The International Mugs Symposium and from the fifth, it has its own logo. At the symposia, attention is given to the innovation of the shapes of mugs as utilitarian or art objects. Over the years, hundreds of shapes and thousands of decors have been created. The artists and designers have invariably been attracted by the superb quality of the Dubí porcelain, in combination with underglaze cobalt painting, decals and gilding. The variety of materials and techniques is reflected in the postmodernist types of shapes, themes and decorations, resulting in the international intercontextuality of the artefacts created. It is often noted that this is a Czech-Japanese-German symposium as artists from those countries outnumber other participants. Some have long been loyal to the symposium and are pleased to return to Dubí time and again. At the conclusion of each annual symposium, all of the works are exhibited in the Regional Museum in Teplice and, since a few years ago, also in the House of Porcelain with Blue Blood in Dubí. After a hiatus, the Museum of Decorative Arts in Prague has resumed its patronage over this event. From its very inception to the present day, the symposium has been organized along the lines of free creativity – the artists are not bound by any specific format or concept for their mugs; the sole condition is that each participants turns in no less than two new decorated shapes, where the decoration can also be executed using any technique preferred. At least one shape must be produced by wheel throwing.

Výstava představuje výsledky 14. mezinárodního hrnkového sympozia v Dubí u Teplic (12.–22. 6. 2017),
konkrétně ty, které získalo darem do svých sbírek Uměleckoprůmyslové museum v Praze.
Sympozium pořádala v minulém roce již tradičně porcelánka Český porcelán. Historie této významné
přehlídky designu porcelánu sahá až do roku 1989, kdy u jejího vzniku stál Vladimír Feix, generální ředitel
Českého porcelánu, který ji dodnes podporuje. Od třetího setkání akce nese název Mezinárodní
hrnkové sympozium a od pátého užívá vlastní logo. V rámci sympozia dochází k inovacím typologie
tvarů hrnku jako užitkového předmětu nebo jako volného umění. Tvarů vznikly za léta stovky, dekorů
tisíce. Umělce a designéry vždy lákala vysoká kvalita dubského porcelánu v kombinaci s podglazurním
kobaltem i obtisky a zlacením. Nabídka materiálů i technologií se projevuje v postmoderní citaci tvarů,
námětů a dekorací ústící v mezinárodní interkontextualitu vzniklých artefaktů. Často se uvádí, že se
jedná o česko-japonsko-německé sympozium, protože umělci z těchto zemí mezi účastníky převažují.
Někteří jsou sympoziu věrní dlouhodobě a rádi se do Dubí vracejí. V závěru každého ročníku jsou všechna
díla prezentována v Regionálním muzeu v Teplicích nebo v posledních letech také v Domě porcelánu
s modrou krví v Dubí. Záštitu nad touto akcí má po nějakém čase opět Uměleckoprůmyslové museum
v Praze.
Sympozium je od počátku do dnešních dnů pořádáno v duchu volné tvorby – autoři nejsou vázáni
určitým formátem nebo pojetím hrnků, podmínkou je pouze odevzdání nejméně dvou nových tvarů
s dekorem, rovněž provedeným libovolnou technikou; minimálně jeden tvar je ovšem určen k vytváření
točením.